A Meyer & Levinson Accounting Kft. adatvédelmi tájékoztatója az „Autokatacetrum” szolgáltatás felhasználóinak

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), cégjegyzékszám: 01-09-928027, adószám: 14964303-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, e-mail: hello@autokatacentrum.com, telefon: +36 1 445 1445, web: www.autokatacentrum.com, a továbbiakban: “Szolgáltató”) autokatacentrum szolgáltatásával (a továbbiakban mint: “Szolgáltatás”) összefüggésben a Szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: “Felhasználó”) által a Szolgáltató rendelkelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

 

I. FOGALMAK

 

I.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

 

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

 

A Szolgáltató a Felhasználóktól sem különleges, sem genetikai, sem bometrikus daokat semmilyen körülmények között nem gyűjt, ilyen adatokat nem kezel.

 

I.2. További fogalmak

 

„Weboldal”: www.autokatacentrum.com    

 

„Időpontfoglalás”: a Szolgáltatás igénybevételének szándékát jelző cselekmény

 

„Kapcsolatfelvétel”: a Szolgáltató által a Google Meet rendszeren keresztül történő képi és hangátvitel útján történő kommunikáció illetve e-mail útján történő kommunikáció

 

„Árajánlatkérés”: egyedi konstrukció szerinti árajánlat kérése

 

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI ÉS A KEZELÉS JOGALAPJA  

 

Az alábbiakban tájékozódhat, hogy a Weboldal használatával, a Szolgáltatás igénybevételével illetve Megrendeléssel kapcsolatosan a Szolgáltató milyen személyes adatok megadását kéri, illetve a megadott adatokat miért, meddig és hogyan kezeli.  

 

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Weboldalon történő böngészés

 • Időpontfoglalás

 • Kapcsolatfelvétel

 • Szolgáltatás igénybevétele

 • Számlázás

 • Weboldalon található sütik (cookie)

 

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Szolgáltató sem különleges, sem biometrikus vagy genetikai adatot semmilyen módon nem kér, illetve ilyen adatokat nem kezel.

 

Az egyes fenti esetekben az adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

II.1. Böngészés

 

A Weboldalon történő böngészés során gyűjtött személyes adatok:

 

Kategória

Adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Weboldalon történő böngészéssel kapcsolatos

IP cím

Jogos érdek, az informatikai rendszer védelme és a Weboldal biztonsága

az utolsó látogatásától számított 15 nap

 

A Weboldalt a Felhasználó szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Szolgáltatás igénybevétele azonban Regisztrációhoz kötött, melynek során személyes adatok megadása is szükséges. A Weboldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Felhasználó megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Felhasználó a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét.

 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 15 napon belül töröli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Felhasználó valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

 

II.2. Időpontfoglalás

 

Kategória

Adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Időpont foglaláshoz szükséges adatok

Név (vezetéknév, keresztnév)

Szerződés teljesítése

a Kapcsolatfelvétel folyamatának végéig, legkésőbb azonban a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

E-mail cím

Szerződés teljesítése

a Kapcsolatfelvétel folyamatának végéig, legkésőbb azonban a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Telefonszám (opcionális)

Szerződés teljesítése

a Kapcsolatfelvétel folyamatának végéig, legkésőbb azonban a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

 

Az Időpont foglaláshoz a Felhasználónak elegendő csupán teljes nevét és e-mail címét megadni, a Szolgáltatónak ennyi is bőven elég ahhoz, hogy a Felhasználó az időpontot lefoglalja. A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy ezen túlmenően egyéb személyes adatot az időpontfoglalás során ne kérjünk el. Az időpontfoglalást követően a Szolgáltató – egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódóan – kérdőívet küldhet a Felhasználó részére, melyben további kérdéseket tesz fel az egyéni vállalkozásra vonatkozóan, melyek azonban nem minősülnek személyes adatnak. Ezek a kérdések és megválaszolásuk a Szolgáltatás igénybevétele és fejlesztése szempontjából fontosak. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezen adatokat, a kérdésekre adott válaszokat a Szolgáltató a fenti célból tárolja.

 

II.3. Kapcsolatfelvétel

 

A Kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató a Google Inc. „Meet” (mely helyenként Hangouts megnevezéssel szerepel) elnevezésű rendszerét használja. A Google Meet rendszer egy valós idejű kép és hang átviteli rendszer, amelyen keresztül a beszélgetésben részt vevő személyek az általuk használt számítógép kameráját illetve mikrofonját használva léphetnek kapcsolatba egymással. A rendszeren keresztül továbbá lehetőség van szöveges üzenetek megosztására, valamint a beszélgetésben résztvevők megoszthatják egymással a számítógépük kijelzőjén látottakat.

 

A Google Meet rendszerről bővebben a következő linken tájékozódhat:  https://policies.google.com/privacy?gl=US&hl=hu

 

A Google adatvédelmi irányelvei a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?gl=US&hl=hu

 

A Kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató kizárólag a Felhasználónak az időpont foglalás során megadott e-mail címét használja, abból a célból, hogy a kapcsolatfelvétel, ezáltal a felek közötti szerződés teljesüljön. A Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére a Google Meet rendszerrel küldött meghívó útján veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval, aki a meghívó e-mailben szereplő linkre kattintással tud bekapcsolódni a beszélgetésbe.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználóval folytatott valós idejű beszélgetésről annak részleteiről (sem annak képi, sem annak hanganyagáról) felvételt nem készít, illetve nem készít úgynevezett képernyőfotókat sem a Felhasználóról, sem a Felhasználó által megosztott képernyőről.

 

Kérjük a Felhasználót, hogy tartózkodjon a személyes adatainak a Kapcsolatfelvétel – különösen a képernyőmegosztás – során történő megosztásától. A személyes adatok véletlen felfedésének elkerülése érdekében kérjük a Felhasználót, hogy a beszélgetésre történő meghívás elfogadását megelőzően zárjon be minden olyan alkalmazást, weboldalt, programot, dokumentumot stb. amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak illetve amelyek a Szolgáltatással nincsenek összefüggésben és csak olyan weboldalakat, alkalmazásokat vagy programokat nyissanak meg, melyeket a Szolgálató kifejezetten kér.


 

II.4. A Szolgáltatás igénybevétele

 

II.4.1. Autokata start tanácsadás

 

A tanácsadási szolgáltatás során a Szolgáltató az időpont foglalás során megadott adatokat kezeli, azonban azt is csak a tanácsadás befejezéséig, abból a célból, hogy a Felhasználót a Kapcsolatfelvétel során azonosítsa illetve a szerződést teljesítse.

 

II.4.2. Autokata start regisztráció a Felhasználóval Google Meet-en keresztül

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során akként nyilatkozik, hogy a regisztrációs folyamatot a Szolgáltatóval közösen kívánja véghezvinni, úgy a Kapcsolatfelvétel során használt rendszer sajátosságaiból adódóan a Felhasználónak semmilyen személyes adatát nem szükséges megadnia, a Szolgáltató ezáltal személyes adat bírtokába nem jut, így azokat nem is kezeli.

 

II.4.3. Autokata start regisztráció a Felhasználó nélkül

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás során nem kíván részt venni a regisztráció folyamatában, úgy a Felhasználó részéről az alábbi személyes adatok megadása szükséges

 

Kategória

Adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Vállalkozás regisztrációjához szükséges adatok

Név (vezetéknév, keresztnév)

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Lakcím

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Anyja neve

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Születési hely

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Születési idő

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Adóazonosító jel

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

TAJ szám

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Állampolgárság

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Ügyfélkapu felhasználónév

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

Ügyfélkapu jelszó

 

a Szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 1 munkanapig

 

Amennyiben a Felhasználó nem kíván részt venni a regisztráció folyamatában, úgy a fenti adatok megadása elengedhetetlen. A Szolgáltató a regisztrációt követően az adatokat törli, illetve a Felhasználó ügyfélkapu jelszavával kapcsolatosan további biztonsági intézkedésként új jelszó igénylését kezdeményezi a Felhasználó részére.

 

Mind a II.4.2. mind a II.4.3. pont szerinti esetben, amennyiben a Felhasználó autokata előfizetést is választ, melyhez fizetési adatok (bankkártya szám, bankkártya lejárati idő, CVC kód stb.) megadása szükséges, a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató asszisztenciája mellett regisztrálhat, mivel a Szolgáltató fizetési adatokat nem kíván a Felhasználótól elkérni, illetve ilyen adatokat nem kíván kezelni. Az autokata előfizetés során a Szolgáltató közreműködése addig a pontig terjed, ameddig a fizetési adatok megadása nem következik, a fizetési adatok megadása során a Google Meet képernyő megosztási funkciója inaktív.

 

II.4.3. Konzultáció

 

A konzultáció során a Szolgáltató az időpont foglalás során megadott adatokat kezeli, azonban azt is csak a konzultáció befejezéséig, abból a célból, hogy a Felhasználót a Kapcsolatfelvétel során azonosítsa illetve a szerződést teljesítse.

 

II.5. Számlázás

 

Kategória

Adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Számlázási adatok

a Felhasználó vezeték és keresztneve

A Szolgáltatóra irányadó jogszabályi kötelezettség teljsítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

 

a Felhasználó lakcíme (számlázási címe)

A Szolgáltatóra irányadó jogszabályi kötelezettség teljsítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

 

A Szolgáltató az időpont foglalást követően elsőként díjbekérő számlát küld a Felhasználó részére, melynek nincs jogszabály által meghatározott kötelező adattartalma. Amint a Felhasználó a számlában szereplő összeget kiegyenlítette, a Szolgáltatás igénybevételét követően a Szolgáltató a Felhasználót a lakcímének megadására kéri, azért, hogy a végleges számlát a Felhasználó részére kiállíthassa. A számla jogszabály által kötelezően előírt minimális adattartalma természetes személyek részére kiállított számla esetén a Felhasználó vezeték és keresztneve, valamit lakcíme.

 

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

 

II.6. Sütik (Cookie-k)

 

A Weboldalon tett látogatás során a Szolgáltató szeretné, hogy a Felhasználó a lehető legjobb felhasználói élményben részesüljön. Például, hogy a Felhasználónak minden oldal és tartalom villámgyorsan betöltődjön, a személyre szabott beállításai pontosan úgy maradjanak mindig, ahogy legutóbb hagyta őket, és a Szolgáltató az igényeinek megfelelő releváns tartalmat jelenítsen meg. Mindezeket úgynevezett cookie-k teszik lehetővé. De mi is az a cookie pontosan?

 

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál. A következő cookie-típusokat különböztethetjük meg:

 

Elengedhetetlen cookie-k: ezek általában olyan apró adatcsomagok a Felhasználó számítógépén, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani a Felhasználóknak. Ezek nélkül a Weboldal lassabb lenne vagy akár egyáltalán nem működne.  

 

Funkcionális cookie-k: a funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, hogy a Felhasználó milyen állapotban hagyta el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jön, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találjon, ahol hagyta

 

Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutott el a felhasználó egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogat a felhasználó az adott oldalra.  

 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Felhasználó be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a felhasználó állított be magának a Weboldalon.

 

A Szolgáltató a Weboldalra történő első látogatáskor a sütik használatának megkezdése előtt hozzájárulást kér a Felhasználótól a sütik használatához. Amennyiben a Felhasználó korábbi látogatásakor már hozzájárulását adta a használathoz, egy újabb látogatás esetén a Szolgáltató nem kér újabb hozzájárulást. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a sütik engedélyezésének megtíltása – bizonyos sütik esetén – zavart okozhat a Weboldal vagy a Szolgáltatás használatában. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az ilyen okból adódó hiányosságokért, adatvesztésért és kárért.

 

A Szolgáltató az alábbi sütiket használja a Weboldalon:

 

SÜTI LISTA?

 

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat:

 

Amennyiben a fentiek alapján a Felhsználó nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

 

A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről a Felhasználó az alábbi linkeken szerezhet tudomást:


Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mivel neki nincs ráhatása, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul ad meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy személyes adatait pontatlanul adta meg, lehetősége van adatai pontosítására, helyesbítésére illetve javítására vagy módosítására. Ha a Felhasználó ez utóbbit észleli úgy adatai pontosítását, javítását illetve módosítását kérheti a Szolgáltatótól a hello@autokatacentrum.com e-mail címen.

 

A Szolgáltató felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a fenti II.1.-II.6. pontban megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Felhasználó önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

 

III. AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYES ADATOKHOZ, ADATTOVÁBBÍTÁS

 

A Felhasználó által megadott személyes adatatokkal kapcsolatosan a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatok és azok minősége védve legyen, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést és biztosítja a folyamatos fizikai, elektronikus és eljárási védelemet, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.

 

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott adatokat saját rendszerein illetve szerverein tárolja, az adatokhoz való hozzáférés korlátozott, azokhoz csak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtásában közvetlenül közreműködő munkavállalói férnek hozzá.

 

Ezen eseteken kívül a Szolgáltató kizárólag hatósági/bírósági kötelezésre adhatja át a Felhasználó személyes adatait harmadik fél részére.

 

III.3.1. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkzelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • e-mail cím: info@szamlazz.hu

 • képviseli: Stygár-Joó János ügyvezető

(a továbbiakban: „KBOSS”)

 

A KBOSS rendelkezik a Rendeletnek megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.

 

III.3.2. Weboldallal kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató a Weboldal létrehozásához a wix.com (a továbbiakban: “Wix”) felhő alapú szolgáltatásait használja. A Weboldalon található időpont foglaló rendszer is a Wix rendszereit használja. A Wix üzemeltetőjének adatai az alábbiak:  

 

 • Cégnév: Wix.com Ltd.

 • Székhely: 40 Namal Tel Aviv St. TEL AVIV-YAFO 6350671, Izrael

 • telefonszám: +97 23 545 4900

 • e-mail cím: support@wix.com

 • képviseli: Avishai Abrahami igazgató

 

A Wix adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.wix.com/about/privacy

 

IV. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A GDPR 15-18. valamint 20. cikkeinek értelmében a Felhasználót a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

 

hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy információt kérjen a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;

 

helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje;

 

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;

 

az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult még arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;

 

visszavonás joga: az adatkezeléshez történő hozzájárulást a Felhasználó bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 

adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik

 

A Szolgáltató arra kéri a Felhasználót, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

 

V. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

 

Az adatkezelő személye: Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), cégjegyzékszám: 01-09-928027, adószám: 14964303-2-41, e-mail: hello@autokatacentrum.com, telefon: +36 1 445 1445, web: www.autokatacentrum.com)

 

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kristó Zoltán István ügyvezető (cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVISON emelet), telefon: +36 1 445 1 445, e-mail: hello@autokatacentrum.com)

 

VI. ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

 

A jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

VII. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

VIII. JOGORVOSLAT

 

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Ezen felül amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy jogai sérültek bírósághoz fordulhat – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Autokata

Az autokata egy digitális kata asszisztens, melynek segítségével számlázód adataiból folyamatosan nyomonkövetheted alanyi adómentes- és kata keretedet, értesítést kapsz az esedékes adófizetési kötelezettségekről, jogszabályi változásokról, illetve számos katás ügyintézést kezdeményezhetsz akár egyedül is. Az autokata a bevételi nyilvántartásod is elkészíti. 

Könyvelési díj nélküli csomagajánlataink csak Számlázz.hu és autokata előfizetésekkel együtt érvényesek bizonyos egyéni vállalkozói körnek. 

Centrum

Meyer&Levinson

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42. 

1052 Budapest Deák Ferenc u. 23 II. emelet 

Nyitvatartás

Mon - Fri: 9 - 17

 • értem a cégem
 • Facebook Social Icon